Månadsarkiv: april 2014

Om jag finge bestämma

Om jag finge bestämma så hade en hel del förändrats. Ordningen i landet hade återställts på ett dramatiskt vis: Till att börja med så hade Sverige omedelbart lämnat EU!

Om jag finge bestämma så hade kyrka och stat återknutits: Sverige hade officiellt blivit ett kristet land på nytt. Islamiseringen och judefieringen hade stoppats. Buddhism och hinduism och andra fredliga religioner hade fått verka vidare ostört, dock som gästreligioner under Kristendomen.

Söndagsstängt och halvdagsöppet om lördag hade återinförts. Kristendom och morgonbön hade blivit en obligatorisk del av skoldagen från första klass. Krucifix hade hängts upp i alla klassrum. Inga lärare hade tillåtits predika ateism eller annan satanism. Kristendomen hade på nytt bemötts med respekt!

Nya kyrkor hade byggts upp överallt där så hade behövts — och de hade sett ut som traditionella kyrkor, inte som garage! Rivna kyrkor och kyrkoruiner hade återuppbyggts (inklusive Visbys kyrkoruiner och Johannes Kyrka i Landskrona), och de i behov av reparationer hade reparerats.

Problemen med övergivna kyrkor hade lösts genom att anlägga nya samhällen och församlingar i dessas närhet. Våra gamla kloster hade byggts upp och sedan tagits över av dygdiga munkar och nunnor. Alla omoraliska präster inom kyrkan hade avskedats. Sodomi och hyllandet av det hade förbjudits. En återgång till en mer ortododox kristendom hade genomförts.

Gränserna hade stängts, och under en övergångsperiod hade visumtvång gällt för alla besökare. Folk som inte hade i landet att göra hade skickats tillbaka hem — på egen bekostnad! Ambassader tillhörande Sverige-fientliga länder hade stängts, då dessa ambassader ofta används som bas för kriminella aktiviteter.

Kontrollen av våra banker och företag hade återtagits av oss, svenskar. Allt som stulits av utländska gangsters hade förstatligats, och de kriminella hade kastats i fängelse. Allt utländskt ägande av svenska företag och svensk mark hade ogiltigförklarats, och allt hade därefter hade återtagits av staten. Endast kristna svenskar skulle få äga något inom landets gränser.

Allemansrätten skulle enbart gälla för svenskar, och andra nordbor — om dessa själva återställt ordningen i sina egna länder, något ett fritt Sverige hade hjälpt dem med. Endast svenskar skulle få plocka bär och svamp i naturen.

Ett fritt kristet Sverige hade gjort allt i dess makt för att göra våra nordiska bröder och systrar fria ur det sataniska bankgangsterslaveriet. Därefter hade vi gemensamt gjort hela världen fri. Alla utlandskulder hade avskrivits. Vi hade därefter konfiskerat alla tillgångar som satanisterna hade. Satanisterna, vilka vi alla sedan gemensamt jagat fatt på, hade därefter låsts in för tid och evighet.

Radio, TV och press hade förstatligats eller styrts av dygdiga svenskar. Reklam hade förbjudits, utom i pressen. Sex, snusk och våld hade försvunnit från media, svordomar likaså. Att svära offentligt hade gett böter. Om barn fanns i närheten och hörde svordomarna hade böterna blivit dryga. Gudstjänster hade visats varje vecka i TV.

All sexundervisning i skolan hade stoppats. Myndighetsåldern hade höjts till 21. Sex innan äktenskapet hade förbjudits. Pojkar och flickor hade gått i separata skolor fr.o.m. sjunde klass. Skoluniform hade blivit obligatoriskt. Skitämnen hade tagits bort från undervisningen. Den lokala kyrkan hade intimt varit inblandad i skolan. Präster, nunnor och munkar hade ofta besökt skolan och lärt eleverna där om moral och dygder.

Tobak hade förbjudits (Möjligen hade snuset fått leva vidare). Alkohol likaså, åtminstone från dem som inte kan hantera dessa drycker. Alkoholister hade fått hjälp och inte bara lämnats på gatan med socialbidrag. De hemlösa hade fått den hjälp de behöver. Droghandeln hade stoppats, och de ansvariga för spridandet av droger hade fått mycket hårda straff. Prostitution hade förbjudits. Porr och snusk hade förbjudits.

All degenererad konst hade försvunnit från muséer och andra offentliga platser. Degenererad musik hade förbjudits. Mer klassisk musik hade spelats på radio. Svenskan hade återställts till sin rättmätiga position. Nyspråket och blattesvenskan hade försvunnit. En återgång till den gamla tidens svenska hade genomförts. Vi hade på nytt skrivit Vi voro istället för Vi var. Våra lärarinnor hade återvänt.

Alla kommunistiska rörelser i Sverige hade stoppats. All anti-kristen aktivitet hade förbjudits. Nätet hade rensats från sex, snusk och våld och propaganda. Samma sak hade gällt vid våra universitet och högskolor: alla omoraliska och anti-kristna element hade avslägsnats, inklusive odygdiga professorer. Hollywoods sataniska skitfilmer hade inte fått visas på TV eller biografer.

Kungen hade återfått sin fulla makt, och övervakat sin regerings arbete. Han hade haft daglig kontakt med landets statsminister. Han hade vidare arbetat i symfoni med kyrkan och vår ärkebiskop, som hade varit en man. Alla kyrkor i våra städer hade varit öppna under dagtid och fram till kvällen, alltför att underlätta för bön och meditation. Alla våra dagis hade varit kristna, och alla som arbetade med barn där och vid lågstadiet i skolan hade varit kvinnor.

Den svenska artistokratin hade återupprättats. Aristokraterna hade varit lika kung Arthurs riddare och försvarat monarkin och Kristendomen. Försvarsmakten hade kommit under svensk kontroll. Allt sammarbete med Nato och FN hade avbrutits. Värnplikten hade återinförts, dock enbart för män, och alla gamla nedlagda förband hade öppnats på nytt och moderniserats. Alla kvinnor hade avskedats ur försvarets stridande enheter.

Feminiseringen av Sverige hade stoppats. Män och kvinnor hade återfått sina sanna identiteter. Äktenskapet hade hyllats, liksom föräldraskapet. Ingen homosexuell propaganda hade tillåtits. Familjen hade återfått sin status och auktoritet. Abort hade förbjudits.

Gamla hade behandlats med respekt och fått leva ut sina liv i värdighet. Barn hade skyddats från alla former av satanisk propaganda, och alla brott mot dem hade bestraffats mycket hårt. Fängelserna hade överlag bestraffat fångarna sina, istället för som nu vårda dem. Hårt fysiskt kroppsarbete hade varit normen för grova förbrytare.

I storstäderna hade alla slumområden rivits. Höghusen hade rivits. Bostadshus i ytterområdena hade som mest haft tre våningar, och i centrum hade nya vackra kyrkor byggts. En storsatsning på glesbygden hade genomförts, för att öka befolkningen där och hjälpa ungdomen att stanna kvar.

Sverige hade gjorts helt självförsörjande inom alla områden. Ingen mat hade t.ex. importerats. All mat hade vidare varit organiskt odlad vid våra egna jordbruk, vilka övervägande hade varit små privata familjejordbruk. Vegetarianism hade gradvis införts. Inga kemikalier hade fått tillsättas i maten. All vaccinering hade stoppats. Tandvården hade blivit gratis. Vatten hade blivit gratis, då det är en mänsklig rättighet att få släcka sin törst med rent vatten utan att behöva betala för det.

Dessa är några av alla de reformer jag hade infört om jag finge bestämma. Det finns naturligtvis mycket mer att tillägga, men då jag vill hålla mina inlägg korta, på som mest lite drygt en sida, så stoppar jag här. Må dessa reformer förverkligas inom kort.

Gud är i sanning stor och ser allt vi gör : Ty Han lever och verkar i våra hjärtan och är alltid med oss… +

Attacken på Ryssland trappas upp!

Lögnerna och propagandan som media spyr i fallet Ukraina vet inga gränser. De amerikanska demonpolitikerna — ja det handlar här om demoner, inte människor! — försöker nu föra oss alla bakom ljuset för att sedan kunna dra igång ett helveteskrig med Ryssland, ett krig där kärnvapen mycket väl kan komma att användas av båda sidor!

Så vad är det för s.k. människor som är beredda att ta dessa risker i USA (och EU), och varför bryr man sig så mycket om Ukraina och befolkningen där att man är beredda att riskera ett kärnvapenkrig där ens egna hemland kan komma att läggas i ruiner?

Varför tar man inte en dialog med Vladimir Putin och löser konflikten som normala människor hade gjort?

Svaren på dessa frågor är helt enkelt att politikerna i USA, med Kerry och Obama i spetsen, inte är människor utan demoner! — eller åtminstone så står dessa s.k. människor nu under mer eller mindre totalt demoniskt inflytande.

Alla insatta i situationen i Ukraina vet om att Putin och hans närmaste medarbetare, som Lavrov och Medvedev, inte vill att ett krig skall dras igång, allra minst med broderfolket i Ukraina. Alla insatta i saken vet att ryssarna söker en fredlig lösning.

Men det handlar inte om Ukraina, utan om Ryssland. Ty det är Ryssland som är problemet för Israel-alliansen, något som beror på att ryssarna under Putin nu själva sköter om hemlandet sitt.

Man är alltså inte EU-slavar som övriga Europa numera är. Att ryssarna nu även alltmer börjar bryta sig loss ur det ekonomiska system som de internationella storbanksägarna kontrollerar är vad det hela egentligen handlar om.

Och att man vidare har sin egen internationella nyhetskanal, Russia Today (eller RT som den numera oftast kallas), är ett annat skäl till att hatkampanjen mot Ryssland nu har trappats upp.

Vi måste inse att över 90 procent av världens media ägs av ett mycket litet antal personer och organisationer, vilka samtliga är i Israel-alliansens händer.

Man har därför framtills helt nyligen kunnat kontrollera nyheterna världen över, utan att någon anade ugglor i mossen. Men med RT så har läget nu på ett dramatiskt vis förändrats i världen, och detta kan inte de anti-kristna rysshatarna längre acceptera, eftersom deras djävulska lögner nu blir avslöjade av RT varje dag.

Ryssarna har nu i princip försatt sig i samma situation som tyskarna befann sig i 1933, d.v.s. i en situation där man själva dikterar vilkoren när det gäller politik, själva sköter om nyhetssändningarna och själva kontrollerar sina egna banker!

Och detta kan inte till-låtas från bankgangsterhåll, för om så finge ske i Ryssland så hade snart alla andra länder — världen över! — följt ryssarnas goda exempel, något som då strax hade medfört bankgangsterismens totala undergång!

Vi förstår nu bättre vad som är i görningen. Vi fattar nu lite bättre varför Israel-alliansen driver på sina marionettpolitiker i USA i denna hatkampanj mot Ryssland!

Människorna i Ukraina skiter dessa monster högakningsfullt i! Ha detta klart för er, kära läsare. Faktum är att man är beredda att lägga hela Europa och USA i ruiner och låta hundratals miljoner människor dö … för att förhindra att Ryssland växer sig än starkare.

Vi måste därför nu hålla den noble president Putin i våra böner, för att på så vis göra det lilla vi kan för att stoppa satan och hans folk från att sätta sina djävulska planer i verket.